UK       Buddhist          Sinhala

Resident Monks in Sri Sambodhi Buddhist Meditation Centre

on 19 Nov, 2016